Algemene voorwaarden SocialXS B.V.

Ingangsdatum 01 juni 2013

ARTIKEL 01

BEGRIPSBEPALINGEN

Algemene : De onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.
Voorwaarden

Aanvullende : Voorwaarden die gelden voor de levering van specifieke Voorwaarden producten
en/of diensten en die gelden in aanvulling op
en/of deel uitmaken van de Algemene voorwaarden

Dienst- : Bijlage waarin de Dienst is beschreven
beschrijving

Diensten : Door of namens Leverancier aan Opdrachtgevers te verlenen
elektronische- communicatie-, ICT of andere, daarmee
samenhangende diensten.

Leverancier : SocialXS B.V.
Rechte Tocht 7-t
1507BZ Zaandam
Tel: 075-7572616
Kamer van Koophandel nr 58081410.

Opdrachtgever : Een ieder met wie Leverancier een overeenkomst is
aangegaan voor de levering van goederen en Diensten,
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Overeenkomst : de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op
een andere wijze, op grond waarvan Leverancier de daarin
genoemde goederen en/of Diensten aan de Opdrachtgever
levert.

Partij(en) : de Opdrachtgever of Leverancier afzonderlijk (“Partij”)
dan wel gezamenlijk (“Partijen”).

Voorzieningen : alle materialen en/of apparatuur en eventueel daarbij
behorende gebruikersdocumentatie en programmatuur die
eigendom zijn en blijven van Leverancier en die
Opdrachtgever ten behoeve van de Diensten van Leverancier
huurt of in bruikleen heeft of die door Leverancier
op de locatie van Opdrachtgever in het kader van een
overeenkomst zijn aangebracht of geplaatst.

Artikel 02

ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
Overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of Diensten van welke
aard dan ook aan Opdrachtgever levert.

2.2 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst,
Dienstbeschrijving, de Algemene voorwaarden en de Aanvullende
Voorwaarden geldt de volgende rangorde:

1 de Overeenkomst
2 de Dienstbeschrijving
3 de Aanvullende Voorwaarden
4 de Algemene Voorwaarden

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere voorwaarden van
Opdrachtgever en/of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende)acceptatie door Leverancier
van documenten van Opdrachtgever en/of derden waarop zulke algemene
voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als
aanvaarding daarvan.

2.4 Overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarop, komen tot stand:
a door en op de datum van ondertekening door beide partijen van een
aanbieding van Leverancier of enig ander document;
b op de datum van ontvangst van de schriftelijke bevestiging van
Leverancier dat de aanvraag van Opdrachtgever is geaccepteerd;
c wanneer Opdrachtgever Leverancier feitelijk in staat stelt met de
uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen of de Dienst te
leveren.

————————————————————————-

Artikel 03

PRIJS EN BETALING

3.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro en exclusief omzetbelasting
(BTW)en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
Reisuren, reis-en verblijfkosten,(uur)lonen, extra uren en andere aan
de werkzaamheden gebonden (bijzondere) kosten zijn niet in de prijzen
en tarieven inbegrepen en kunnen door Leverancier apart in rekening
worden gebracht.

3.2 Alle overeengekomen prijzen, tarieven, lonen en (bijzondere) kosten
kunnen, na Opdrachtgever daarvan minimaal vier weken van
tevoren op de hoogte te hebben gesteld, door Leverancier worden
verhoogd/verlaagd/aangepast.

3.3 Opdrachtgever heeft in geval van prijsverhoging gebaseerd op dit
artikel het recht om de Overeenkomst kosteloos op te zeggen.

3.4 Leverancier is gerechtigd door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan Opdrachtgever noodzakelijk geachte wijziging(en) in
de (algemene) voorwaarden aan te brengen. Indien Opdrachtgever de wijziging(en)in de
voorwaarden niet wenst te accepteren is elk der partijen gerechtigd om de betreffende
Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de desbetreffende wijziging door Leverancier
zou zijn geïmplementeerd.

3.5 Leverancier brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen als
volgt in rekening:
a eenmalig verschuldigde bedragen worden op (op)leverdatum gefactureerd;
b periodiek verschuldigde bedragen worden vooraf gefactureerd en zijn
verschuldigd vanaf datum oplevering of feitelijke ingebruikname van
de Dienst;
c gebruikskosten en op tijd en materiaal gebaseerde bedragen worden
maandelijks achteraf gefactureerd.

3.6 Facturen dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen de op de
factuur vermelde betalingstermijn. Indien op de factuur geen
betalingstermijn wordt genoemd, geldt een betalingstermijn van 21
(eenentwintig) dagen na factuurdatum.

3.7 Bezwaren tegen gefactureerde bedragen, dienen vóór het verstrijken
van de betalingstermijn schriftelijk aan Leverancier kenbaar te zijn
gemaakt, bij gebreke waarvan de juistheid van de gefactureerde
bedragen na het verstrijken van de betalingstermijn tussen partijen
komt vast te staan. Voor de bepaling van de door Opdrachtgever
verschuldigde bedragen zijn de gegevens van Leverancier beslissend,
tenzij Opdrachtgever aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.

3.8 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de voor
hem geldende betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever in verzuim
zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Alsdan is
Leverancier gerechtigd tot de wettelijke rente als bedoeld in artikel
6:119a en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente) en tot
redelijke vergoeding van (buiten)gerechtelijke kosten en
incassokosten. Het recht van Opdrachtgever op verrekening is
uitgesloten.

3.9 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd tot opschorting voor het
betwiste deel van de vordering. Indien Opdrachtgever een beroep doet
op opschorting zal zij Leverancier binnen vijf werkdagen op de hoogte
stellen van de redenen daarvan.

————————————————————————-

Artikel 04

BORGSTELLING, WAARBORGSOM, BANKGARANTIE

4.1 Leverancier heeft het recht om van Opdrachtgever zekerheden te
vorderen in de vorm van een borgstelling, bankgarantie, waarborgsom
of een andere vorm van zekerheid als er gerede twijfel bestaat of
Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting zal kunnen voldoen.

4.2 Het bedrag waarvoor zekerheid gesteld dient te worden, zal niet hoger
zijn dan het bedrag dat de Opdrachtgever over een periode van zes
maanden aan Leverancier verschuldigd zal zijn ter zake van de
overeengekomen goederen en/of Diensten.

4.3 Zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal
Leverancier meedelen dat de borgstelling of de bankgarantie of een
andere vorm van zekerheid kan vervallen dan wel wordt de waarborgsom
terugbetaald.

4.4 Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

————————————————————————-

Artikel 05

GEHEIMHOUDING

5.1 Partijen zullen geheimhouding betrachten ter zake van alle informatie
en gegevens die zij van elkaar ontvangen en die zijn aangemerkt als
vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijke karakter voortvloeit uit
de aard van die informatie en gegevens, tenzij een wettelijke plicht
openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. De plicht
tot geheimhouding eindigt één jaar na het beëindigen van de
Overeenkomst.

————————————————————————-

Artikel 06

RISICO, EIGENDOM EN ZORGPLICHT

6.1 Het risico voor tenietgaan, verlies, diefstal of achteruitgang van
een zaak gaat over op Opdrachtgever op het moment van aflevering.

6.2 Leverancier behoudt het eigendom van de zaken tot het moment dat de
Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen heeft betaald.
Opdrachtgever zal de zaken zolang hij het eigendom nog niet heeft
verkregen niet vervreemden, belenen of verpanden, noch verhuren,
uitlenen of op welke wijze, onder welke titel dan ook ter beschikking
van derden stellen.

6.3 Het risico voor tenietgaan, verlies, diefstal of achteruitgang van
een Voorziening gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze
Voorzieningen zijn aangebracht of geplaatst op een locatie van
Opdrachtgever, dan wel anderszins aan Opdrachtgever ter beschikking
zijn gesteld.

6.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de Voorzieningen op
een geschikte locatie worden geplaatst. Opdrachtgever zal op de
Voorzieningen aangebrachte type-en serienummers, logo’s en/of andere
markeringsmiddelen onverlet laten.

6.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in de Voorzieningen aan
te brengen (inclusief wijzigingen in meegeleverde of in de
Voorzieningen geïmplementeerde software) of deze te verplaatsen of te
beschadigen, dan wel deze door anderen dan Leverancier te laten
aanbrengen of te laten verplaatsen, behoudens met instemming van
Leverancier.
6.6 Opdrachtgever dient Leverancier onverwijld in te lichten indien
beslag wordt of dreigt te worden gelegd op de zaken of Voorzieningen
of anderszins eigendomsrechten van Leverancier of van door hem
ingeschakelde derden dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom
van de zaken bij Leverancier berust, is Leverancier gerechtigd de
zaken bij de Opdrachtgever terug te halen. De kosten hiervan zijn
voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient
Leverancier toegang te verlenen tot de locatie waar de zaken zich
bevinden.

————————————————————————-

Artikel 07

GARANTIE

7.1 Leverancier zal de goederen en Diensten leveren in overeenstemming
met in de Overeenkomst overeengekomen technische en/of functionele
specificaties. Leverancier garandeert geen ononderbroken of
storingsvrije levering van Diensten.

7.2 a De garantieperiode voor zaken bedraagt één jaar, ingaande op de
datum van aflevering.
b De garantie op zaken omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging
van (onderdelen van) de zaken in geval van materiaal-en/of
fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering en/of vervanging
van verbruiksartikelen. De vervangen onderdelen worden automatisch
eigendom van Leverancier.
c Geen garantie wordt verleend op zaken waarvan Opdrachtgever niet
kan aantonen dat hij deze binnen de garantieperiode van Leverancier
geleverd heeft gekregen.
7.3 a De garantieperiode voor systeemsoftware bedraagt drie maanden,
ingaande op de dag na levering van de systeemsoftware.
b De garantie op systeemsoftware omvat het kosteloos opsporen en
corrigeren van fouten in het geval de software niet functioneert
conform de tussen partijen overeengekomen technische en functionele
specificaties.
c Leverancier garandeert niet dat de systeemsoftware zonder
onderbreking of geheel foutloos zal functioneren noch dat alle fouten
zullen worden verbeterd.

7.4 De werkzaamheden die onder de garantie vallen, worden alleen binnen
Nederland verricht op een door Leverancier aan te geven adres.

7.5 De garantie vervalt indien:

1 Reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan
Leverancier zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier;
2 De zaken naar het oordeel van Leverancier zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of
ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
3 Typenummers, serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
4 Wijzigingen in het garantiebewijs en/of aankoop bon zijn aangebracht;
5 Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen defecten zijn ontstaan;
6 Defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van
(goedgekeurde) zaken;
7 Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke
condities zijn aangegeven;
8 Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
9 De verzegeling van de zaken, voor zover aanwezig, is verbroken.

7.6 Indien Leverancier zaken heeft geleverd onder fabrieksgarantie, dan
gelden uitsluitend de garantievoorwaarden en de garantietermijn van de fabrikant.
7.7 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering
van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op de
uitgevoerde garantiewerkzaamheden, inclusief op de vervangen
onderdelen, 3 maanden bedraagt.

7.8 Eventuele verzend-of voorrijkosten kunnen aan Opdrachtgever in
rekening worden gebracht.

——————————————————-

Artikel 08

RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Met inachtneming van de in de Overeenkomst gestelde beperkingen en
voorwaarden, verleent Leverancier aan de Opdrachtgever een niet-
exclusief, niet overdraagbaar recht om de programmatuur, apparatuur
of andere in verband met de Overeenkomst geleverde zaken en ter
beschikking gestelde Voorzieningen te gebruiken in de vorm waarin ze
zijn geleverd dan wel ter beschikking zijn gesteld, en wel
uitsluitend voor interne doeleinden en voor zover noodzakelijk om
gebruik te kunnen maken van de uit hoofde van de Overeenkomst
geleverde Diensten.

8.2 De intellectuele of industriële eigendomsrechten van alle door
Leverancier krachtens of in verband met de Overeenkomst aan de
Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of
andere zaken en Voorzieningen, met inbegrip van documentatie,
berusten bij Leverancier of zijn leveranciers en/of bij de derde die
Leverancier heeft gemachtigd de programmatuur, apparatuur of andere
zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. De
Opdrachtgever verkrijgt slechts rechten voor zover die hem in de
Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend.

8.3 Leverancier spant zich maximaal in om te waarborgen dat het gebruik
Leverancier in verband met de Diensten ter beschikking gestelde zaken
en Voorzieningen geen inbreuk maken op de intellectuele of andere
eigendomsrechten van derden.

8.4 Leverancier zal de Opdrachtgever vrijwaren en verdedigen tegen
aanspraken van derden die verband houden met vermeende inbreuk op
intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden door
programmatuur, apparatuur of andere door Leverancier in verband met
de Dienst(en) ter beschikking gestelde zaken en Voorzieningen, op
voorwaarden dat: Opdrachtgever : (1) Leverancier onverwijld van
dergelijke aanspraken in kennis stelt; (2) de aanspraken niet erkent;
en (3) medewerking verleent aan de verdediging tegen dergelijke
aanspraken. De vrijwaringsverplichting vervalt indien en voor zover
de vermeende inbreuk redelijkerwijs kan worden toegeschreven aan
misbruik van of aanpassingen aan de desbetreffende programmatuur,
apparatuur of andere zaken door de Opdrachtgever, diens klanten,
gelieerde ondernemingen, agenten of onderaannemers, wanneer de
(vermeende) inbreuk een indirecte inbreuk betreft, of wanneer de
(vermeende) inbreuk oorsprong heeft in de combinatie van de
desbetreffende programmatuur, apparatuur of andere in verband met de
Overeenkomst geleverde zaken met andere producten, programmatuur of
elementen die niet geleverd zijn door Leverancier.

8.5 Indien een rechter onherroepelijk heeft beslist dat de Opdrachtgever
inbreuk maakt op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van
derden als gevolg van een handeling of omissie aan de zijde van
Leverancier, dan zal Leverancier, naar eigen keuze:

a Maatregelen nemen om de inbreuk te beëindigen, zoals het vervangen van de inbreuk makende
Dienst voor een functioneel gelijkwaardige andere dienst of het wijzigen van de Dienst zodat deze
niet langer meer inbreuk maakt maar functionele wel gelijkwaardig blijft, of
b De Diensten beëindigen en aan de Opdrachtgever eventueel reeds ontvangen bedragen voor nog
niet verleende diensten terug betalen.

————————————————————————-

Artikel 09

MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

9.1 Opdrachtgever zal steeds tijdig al die informatie verstrekken die
nuttig en noodzakelijk kan zijn voor uitvoering van de Overeenkomst
en staat ervoor in dat de verstrekte informatie juist en volledig is.

9.2 Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst
noodzakelijke informatie en (hulp) middelen, niet, niet tijdig of
niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stelt aan
Leverancier of als Opdrachtgever anderszins tekort schiet in zijn
verplichtingen, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten.

9.3 Opdrachtgever zal medewerkers van Leverancier steeds toegang geven
tot de locaties waar de werkzaamheden uitgevoerd dan wel waar de
Diensten geleverd moeten worden.

————————————————————————-

Artikel 10

(LEVERINGS)TERMIJNEN EN VERZUIM

10.1 Alle door Leverancier genoemde (levering)termijnen zijn indicatief
en nimmer aan te merken als fatale termijnen. De enkele
overschrijding van een (levering)termijn brengt Leverancier niet in
verzuim.

10.2 Indien overschrijding van enige (levering)termijn dreigt, zullen
Leverancier en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

10.3 Verzuim van Leverancier treedt pas in nadat Opdrachtgever
Leverancier schriftelijke in gebreke heeft gesteld en daarbij een
redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en Leverancier niet
binnen die redelijke termijn nakomt.

————————————————————————-

Artikel 11

DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

11.1 Een Overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, wordt na
afloop van de initiële contractduur per maand opzegbaar, tenzij er een
nieuwe overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur
tenzij Opdrachtgever of
Leverancier de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van
een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de initiële
contractduur of de verlengingsperiode. Overeenkomsten die krachtens
de geldende wet-en regelgeving naar hun aard niet langer aangegaan
mogen worden dan vijf (5) jaar, zullen na het verstrijken van die
vijf(5) jaar niet stilzwijgend worden verlengd. Deze overeenkomsten
kunnen wel op initiatief van Opdrachtgever worden verlengd. Op deze
verlenging zijn de in de eerste en tweede zin genoemde
uitgangspunten van toepassing.

11.2 Een Overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde duur kan door elk
van de partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen
schriftelijk worden opgezegd. Indien een minimale duur is
overeengekomen, geldt dat opzegging eerst kan geschieden na verloop
van de minimale duur. Indien partijen geen opzegtermijn zijn
overeengekomen, geldt een opzegtermijn van drie maanden. Voor
overeenkomsten die krachtens de geldende wet- en regelgeving naar
hun aard niet langer aangegaan mogen worden dan vijf (5) jaar, zal
de contractduur voor onbepaalde tijd worden geconverteerd naar een
overeenkomst voor bepaalde tijd. Deze overeenkomsten kunnen op
initiatief van Opdrachtgever worden verlengd met inachtneming van
hetgeen is bepaald in artikel 11.1.

11.3 Indien Opdrachtgever een Dienst vóór het verstrijken van de
(minimale) contractduur opzegt is Leverancier gerechtigd tot de
resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als de
Overeenkomst niet tussentijds zou zijn opgezegd.

11.4 Naast het bepaalde in de voorgaande leden is Leverancier gerechtigd
levering van de Dienst(en) te beëindigen, met inachtneming van een
aankondigingstermijn van ten minste drie maanden, indien technische
of (bedrijfs)economische redenen daartoe noodzaken.
In dat geval biedt Leverancier zo mogelijk een vervangende dienst
aan. Indien de Opdrachtgever de dienst niet wenst te accepteren, of
indien geen vervangende dienst beschikbaar is, wordt de Overeenkomst
beëindigd op de datum dat Leverancier de dienstverlening staakt.

11.5 Het bepaalde in artikel 11.4 is tevens van toepassing indien
Leverancier niet meer kan beschikken over specifieke producten en/of
diensten die door derden worden geleverd, door oorzaken die buiten
de macht van Leverancier liggen.

11.6 Bij beëindiging van de overeenkomst dient opdrachtgever de goederen
welke in bruikleen zijn gegeven, te retourneren. Indien deze genoemde
goederen niet worden geretourneerd zal Leverancier € 149.00 in rekening
brengen, om nieuw apparatuur aan te schaffen

————————————————————————-

Artikel 12

OPSCHORTING

12.1 Naast de wettelijke gronden voor opschorting, is Leverancier
gerechtigd de dienstverlening met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk op te schorten en, indien van toepassing, Apparatuur,
data of kabels van de Opdrachtgever van installaties, apparatuur
en/of het netwerk van Leverancier los te koppelen, uit te schakelen
of de elektronische toegang ertoe te blokkeren indien:
a. Leverancier daartoe verplicht wordt door een overheidsinstelling of toezichthouder;
b. Dit noodzakelijk is voor de naleving (of handhaving) van (gewijzigde) wet-of regelgeving;
c. Leverancier daarmee uitvoering geeft aan een gerechtelijk bevel of een vonnis;
d. De kwaliteit of beschikbaarheid van de diensten die Leverancier aan andere klanten levert, wordt,
of dreigt te worden, geschaad door het gedrag van de Opdrachtgever of diens personeel, of door
de apparatuur of kabels van de Opdrachtgever;
e. De veiligheid van personen of goederen wordt, of dreigt te worden, geschaad door het gedrag van
de Opdrachtgever of diens personeel;
f. Sprake is van een situaties waarin onmiddellijk moet worden gehandeld, bijvoorbeeld om de
veiligheid van personen of de integriteit van het netwerk te beschermen;
g. Er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat het aanbieden of gebruiken van informatie of
diensten die via de Dienst worden aangeboden wettelijk niet is toegestaan dan wel onrechtmatig is
jegens derden.

12.2 De Opdrachtgever blijft gedurende de in artikel 12 lid 1, bedoelde
periode van de opschorting betaling verschuldigd.

12.3 Voor zover Leverancier de dienstverlening heeft opgeschort omdat
Opdrachtgever een verplichting niet nakomt, dan is Leverancier bij
hervatting van de dienstverlening na opschorting gerechtigd om
eventuele heraansluitingskosten in rekening te brengen.

————————————————————————-

ARTIKEL 13

ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

13.1 Naast de wettelijke gronden voor ontbinding, is Leverancier
gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te
ontbinden, indien Opdrachtgever:
a. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag
is ingediend.

————————————————————————-

Artikel 14

AANSPRAKELIJKHEID VAN LEVERANCIER; VRIJWARING

14.1 De totale aansprakelijkheid van Leverancier, uit welke hoofde dan
ook, is beperkt tot vergoeding van aantoonbare schade van
Opdrachtgeverindien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van Leverancier of personen in loondienst van
Leverancier of personen die in opdracht van Leverancier
werkzaamheden verrichten of verricht hebben.
14.2 De in artikel 14lid1 genoemde aansprakelijkheid vervalt in geval
de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
Leverancier.

14.3 De Aansprakelijkheid van Leverancier voor niet in artikel 14.1
opgenomen schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste
besparingen, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie en
leegloop van personeel, aan derden verschuldigde boetes en
vergoedingen en verminderde goodwill is te allen tijde uitgesloten.

14.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is
steeds dat Opdrachtgever de schade binnen drie maanden na het
ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.

14.5 De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn
van overeenkomstige toepassing op vrijwaringen.

14.6 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier en medewerkers van Leverancier
voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder voor aanspraken
van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek
in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derdeis
geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde
apparatuur, programmatuur, websites, databestanden of andere
materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat
de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur,
websites, databestanden of andere materialen.

————————————————————————-

Artikel 15

OVERMACHT

15.1 Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van enige
verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van
overmacht.

15.2 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht
tevens verstaan:
werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of
enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen,
kabelbreuk, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, overstroming en/of
aardbeving, gebrek aan en/of ziekte van Personeel alsmede een tekortkoming jegens Leverancier
van de toeleveranciers van Leverancier of overmacht aan de zijde van toeleveranciers van
Leverancier.

15.3 Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen duurt,
hebben partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een
aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen tenzij
voorzienbaar is dat de overmachtssituatie binnen redelijke termijn
zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst
gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend,
zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

————————————————————————-

Artikel 16

WIJZIGING EN UITBREIDING VAN WERKZAAMHEDEN, PRESTATIES EN/OF
LEVERINGEN

16.1 Indien Leverancier op verzoek of met instemming van Opdrachtgever
werkzaamheden, andere prestaties, of leveringen heeft verricht die
buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen vallen,
zullen deze werkzaamheden, prestaties, of leveringen door
Opdrachtgever aan Leverancier worden vergoed volgens de
gebruikelijke tarieven van Leverancier of zullen, in geval een vaste
prijs is afgesproken de meerkosten in rekening worden gebracht.
Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te
voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke
schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

16.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijziging of uitbreiding van de
werkzaamheden, prestaties, of leveringen als bedoeld in dit artikel
het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de
verplichtingen, de wederzijdse verantwoordelijkheden van
Opdrachtgever en Leverancier en de overeengekomen tarieven van
Leverancier, kunnen worden beïnvloed.

————————————————————————-

Artikel 17

SLOTBEPALINGEN

17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

17.2 Geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden
met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

17.3 Leverancier is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De
wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking of op een latere
datum in de bekendmaking vermeld, in werking.

17.4 Leverancier is te allen tijde gerechtigd een Dienst te wijzigen of
bepaalde onderdelen van de Dienst te vervangen door andere
onderdelen waarbij het wezenlijke karakter van de Dienst in stand
zal blijven.

17.5 Door Leverancier aan de Opdrachtgever verleende gebruiksrechten op
de Diensten zijn strikt persoonlijk. Het is de Opdrachtgever niet
toegestaan rechten (door) te verkopen of anderszins ter beschikking
te stellen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

17.6 Elk van de Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en
tot een jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van de andere
partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de
Overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect,
voor zich laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere partij. De andere partij is gerechtigd om
aan de bedoelde toestemming voorwaarden te verbinden.

17.7 Leverancier is gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te
besteden. Dit ontslaat Leverancier echter op geen enkele wijze van
zijn verplichtingen.

17.8 Leverancier heeft het recht de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever
over te dragen aan andere ondernemingen die onderdeel zijn van het
concern waarvan Leverancier deel uitmaakt en/of aan derden.
Opdrachtgever zal zijn medewerking hieraan niet op onredelijke
gronden onthouden of vertragen. In geval Leverancier hiertoe
overgaat, zal zij Opdrachtgever hierover informeren.

17.9 Opdrachtgever dient alle mededelingen en kennisgevingen in het kader
van een overeenkomst te zenden naar het adres van de daarvoor
aangewezen persoon of afdeling.

17.10 Indien bepalingen of delen van bepalingen uit deze Algemene
Voorwaarden of bijlagen daarbij in enig opzicht onwettig, ongeldig
of niet afdwingbaar zijn of worden, zullen de overige bepalingen of
zal het geldige deel van de ongeldige bepaling volledig van kracht
en afdwingbaar blijven, zonder enig gevolg voor de overige
verplichtingen van Partijen. Voorts zal de onwettige, ongeldige of
niet-afdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een
bepaling met zo veel mogelijk dezelfde juridische en commerciële
strekking.